Zgłoś awarięPodaj stan licznika wodyOgłoszenia o przetargach
     i robotach remontowych                                                                                                                                    

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH


                                                                                                                                                  

NR 1

                                                                                                                                                            Wrocław, 05.06.2014

                         

                                                                                      OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu informuje, że ma wolne boksy motocyklowe w kompleksach garażowych:

- ul. Chemiczna (Reja 46), powierzchnia: 3,5 m2

- ul. Jaracza 25-29, powierzchnia:  3,0 m2

 

Opłaty miesięczne za najem dla Członków i osób, którym przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Spółdzielni stawkami opłat za używanie lokali, z zastrzeżeniem możliwości zmian wskazanych kwot,w przypadku zmiany obowiązujących w Spółdzielni stawek opłat.

Aktualne stawki opłat dla Członków i osób, którym przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni:

- ul. Chemiczna (Reja 46): 10,59 zł netto/1 m2 +podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami (obecnie 23%),

-ul. Jaracza 25-29: 12,34 netto/1 m2 +podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami (obecnie 23%),

 

Opłaty miesięczne za najem dla Najemców zewnętrznych: do ustalenia w wyniku negocjacji.

 

Podstawą najmu boksu jest zawarta umowa najmu boksu motocyklowego, której warunki ustala Zarząd Spółdzielni.

W celu ustalenia indywidualnych terminów prezentacji zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy Spółdzielni z Działem Technicznym, tel.: 71/322 99 28, 71/79 000 71/72, lub w  przypadku dodatkowych pytań kontakt z Działem Mieszkaniowym  nr tel.: 71/79 000 71/72.

 

                                                                                                                                             

........................................................................................................................................................................................................

 NR 2                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Wrocław, 17.02.2014r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu

ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław

                                         wynajmie lokal użytkowy przy ul. Sienkiewicza 76-84, o pow. 419,47 m.kw.

   Pisemne oferty można składać w terminie do dnia: 28.02.2014 roku do godz. 13:30,  w siedzibie Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać:

1) określenie podmiotu składającego ofertę (nazwę, adres oferenta, wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, reprezentację podmiotu- stosowne pełnomocnictwo),                     

2) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

3) proponowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu w zł za 1 m2 netto,

4) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem lokalu i urządzeń znajdujących się w lokalu,

5) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem zapłaty czynszu najmu,

6)deklarację ponoszenia kosztów dodatkowych, niezależnych od Spółdzielni, w tym dostawy mediów (centralne ogrzewanie, woda zimna i odprowadzanie ścieków, energia elektryczna),

7) deklarację  dotyczącą sposobu wywozu śmieci własnym kosztem i staraniem.

Wybór oferty nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu SM po złożeniu ostatniej oferty w wyznaczonym terminie. Zarząd powiadomi oferentów o podjętej decyzji pisemnie, z ustaleniem terminu zawarcia umowy najmu lub o odmowie przyjęcia oferty, bez podania przyczyn. Szczegółowe warunki umowy najmu będą ustalane indywidualnie z wybranym oferentem. Wgląd do projektu umowy na najem lokalu w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej, w przypadku przedłożenia przez oferentów, co najmniej dwóch podobnych ofert, w terminie ustalonym  z oferentami.

Zarząd zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odwołania procedury wyboru oferty, bez podania przyczyn, o czym powiadomi oferentów w formie pisemnej oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Dodatkowe informacje dotyczące lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w  godzinach pracy. Lokal można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Dział Mieszkaniowy: 71/ 79 000 71/72

Dział Techniczny: 71/ 322 99 28


........................................................................................................................................................................................................