Zgłoś awarięPodaj stan licznika wodyOgłoszenia o przetargach
     i robotach remontowych                                                                                                                                    

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH


                                                                                                                                                  

NR 1

               

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu

ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław

ogłasza przetargi  nieograniczone ustne

na ustanowienie odrębnej własności  i przeniesienie własności  lokali mieszkalnych:

I przetarg, lokal przy ul. Sienkiewicza 63/14 we Wrocławiu

powierzchnia użytkowa: 27,00 m.kw.:  jeden pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój.                  

 Udział w nieruchomości wspólnej, w ujęciu procentowym:  0,50%.

1)       Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 11.06.2015r., o godz. 15:00

2)  Cena wywoławcza lokalu do przetargu: 125.800  

3)  Kwota wadium: 15.000 zł  płatna do dnia: 09.06.2015r.

4)  Kwota postąpienia nie mniej niż: 2.000 zł

Przetarg jest ważny w przypadku stawienia się co najmniej dwóch licytantów.

 VI przetarg, lokal przy ul. Prusa 65/1a we Wrocławiu

powierzchnia użytkowa 40,00 m.kw.:  jeden pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.                  

 Udział w nieruchomości wspólnej, w ujęciu procentowym:  2,35%.

2)       Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 11.06.2015r., o godz.16:00

2)  Cena wywoławcza lokalu do przetargu: 134.300 zł

3)  Kwota wadium: 15.000 zł  płatna do dnia: 09.06.2015r.

4)  Kwota postąpienia nie mniej niż: 2.000 zł

Przetarg jest ważny w przypadku stawienia się co najmniej jednego licytanta.

 IV przetarg , lokal  przy ul. Prusa 65/5 we Wrocławiu

powierzchnia użytkowa 64,00 m.kw.:  jeden pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.                  

 Udział w nieruchomości wspólnej, w ujęciu procentowym:  3,77%.

3)       Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 11.06.2015r., o godz. 17:00

2)  Cena wywoławcza lokalu do przetargu: 212.000 zł

3)  Kwota wadium: 25.000 zł  płatna do dnia: 09.06.2015r.

4)  Kwota postąpienia nie mniej niż: 2.500 zł

Przetarg jest ważny w przypadku stawienia się co najmniej jednego licytanta.

 

Dane dotyczące opisu pomieszczeń i powierzchni lokali podano na podstawie dokumentów obowiązujących w obrocie prawnym, stosowanych przez Spółdzielnię. Wszelkie różnice ze stanem faktycznym będą wyjaśniane na bieżąco, z potwierdzeniem tego faktu oświadczeniem pisemnym.

Wadium  z zaznaczeniem lokalu, należy  wpłacać w wyznaczonym terminie na konto Spółdzielni w banku PKO BP III Oddział              we Wrocławiu o numerze: 76 1020 5242 0000 2302 0018 1503. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do złożenia w Spółdzielni oświadczenia określonego  Regulaminem przetargu      na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności dostępnego w siedzibie Spółdzielni i na stronie: www.smprusa.pl. Brak złożenia oświadczenia  uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu. Terminy oględzin lokali i wglądu w dokumenty, ustalane indywidualnie, informacja w siedzibie Spółdzielni, tel.: 71/79 000 71/72.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu     bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów.

 

Wynajem garażu: 18,15 m.kw., ul. Reja 38. Kontakt: 71/79 000 71/72...................................................................................................................................................................................

NR 2

                                                                                                                         Wrocław, 16.01.2015

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Prusa we Wrocławiu

ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław

wynajmie:

- lokal użytkowy w budynku mieszkalnym, przy ul. Wyszyńskiego 130, o powierzchni:  134,26 m2,

- lokal użytkowy w budynku mieszkalnym, przy ul. Wyszyńskiego 133, o powierzchni:     96,00 m2,

- lokal użytkowy w budynku mieszkalnym, przy ul. Prusa 71, o powierzchni:                     43,60 m2,

- lokal użytkowy w budynku mieszkalnym, przy ul. Górnickiego 35, o powierzchni:          22,00 m2,

- lokal użytkowy w budynku mieszkalnym, przy ul. Reja 44,  o powierzchni:                      17,00 m2.

 

Oferty na najem wybranego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni, lub przesłać pocztą elektroniczną: sekretariat@smprusa.pl

Oferta powinna zawierać:

1) określenie podmiotu składającego ofertę (dane identyfikujące rodzaj prowadzonej działalności, np. nr KRS, ewidencji działalności gospodarczej), wraz z danymi do kontaktu,

2) propozycję kwoty czynszu najmu netto wybranego lokalu, miesięcznie,

3) propozycję kwoty kaucji,

4) deklarację ponoszenia opłat za media dostępne wybranym lokalu oraz wywóz śmieci,

3)określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaju planowanej działalności gospodarczej w wybranym lokalu.

  

Lokale można oglądać, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu, tel. 71/322 99 28 (Dział Techniczny).

Dodatkowe informacje  tel.: 71/79 000 71/72 (Dział Mieszkaniowy).

 

.......................................................................................................................................................................................................

NR 3

                                                                                                                                                         Wrocław, 16.01.2015

                         

                                                                                      OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu informuje, że ma wolne boksy motocyklowe w kompleksach garażowych:

- ul. Chemiczna (Reja 46), powierzchnia: 3,5 m2

- ul. Jaracza 25-29, powierzchnia:  3,0 m2

 

Opłaty miesięczne za najem dla Członków i osób, którym przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Spółdzielni stawkami opłat za używanie lokali, z zastrzeżeniem możliwości zmian wskazanych kwot,w przypadku zmiany obowiązujących w Spółdzielni stawek opłat.

Aktualne stawki opłat dla Członków i osób, którym przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni:

- ul. Chemiczna (Reja 46): 10,59 zł netto/1 m2 +podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami (obecnie 23%),

-ul. Jaracza 25-29: 12,34 netto/1 m2 +podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami (obecnie 23%),

 

Opłaty miesięczne za najem dla Najemców zewnętrznych: do ustalenia w wyniku negocjacji.

 

Podstawą najmu boksu jest zawarta umowa najmu boksu motocyklowego, której warunki ustala Zarząd Spółdzielni.

W celu ustalenia indywidualnych terminów prezentacji zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy Spółdzielni z Działem Technicznym, tel.: 71/322 99 28, 71/79 000 71/72, lub w  przypadku dodatkowych pytań kontakt z Działem Mieszkaniowym  nr tel.: 71/79 000 71/72.

                                                                                                                                           

........................................................................................................................................................................................................

 NR 4                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                Wrocław, 16.01.2015r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu

ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław

                                         wynajmie lokal użytkowy przy ul. Sienkiewicza 76-84, o pow. 419,47 m.kw.

   Pisemne oferty można składać,   w siedzibie Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać:

1) określenie podmiotu składającego ofertę (nazwę, adres oferenta, wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, reprezentację podmiotu - stosowne pełnomocnictwo),                     

2) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

3) proponowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu w zł  netto,

4) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem lokalu i urządzeń znajdujących się w lokalu,

5) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem zapłaty czynszu najmu,

6)deklarację ponoszenia kosztów dodatkowych, niezależnych od Spółdzielni, w tym dostawy mediów (centralne ogrzewanie, woda zimna i odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, śmieci.)

Dodatkowe informacje dotyczące lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w  godzinach pracy. Lokal można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Dział Mieszkaniowy: 71/ 79 000 71/72

Dział Techniczny: 71/ 322 99 28

........................................................................................................................................................................................................