Zgłoś awarięPodaj stan licznika wodyOgłoszenia o przetargach
     i robotach remontowych                                                                                                                                    

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

NR 1

                                                                                                                                                          Wrocław, 17.02.2014r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu

ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław

                                         wynajmie lokal użytkowy przy ul. Sienkiewicza 76-84, o pow. 419,47 m.kw.

   Pisemne oferty można składać w terminie do dnia: 28.02.2014 roku do godz. 13:30,  w siedzibie Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać:

1) określenie podmiotu składającego ofertę (nazwę, adres oferenta, wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, reprezentację podmiotu- stosowne pełnomocnictwo),                     

2) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

3) proponowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu w zł za 1 m2 netto,

4) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem lokalu i urządzeń znajdujących się w lokalu,

5) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem zapłaty czynszu najmu,

6)deklarację ponoszenia kosztów dodatkowych, niezależnych od Spółdzielni, w tym dostawy mediów (centralne ogrzewanie, woda zimna i odprowadzanie ścieków, energia elektryczna),

7) deklarację  dotyczącą sposobu wywozu śmieci własnym kosztem i staraniem.

Wybór oferty nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu SM po złożeniu ostatniej oferty w wyznaczonym terminie. Zarząd powiadomi oferentów o podjętej decyzji pisemnie, z ustaleniem terminu zawarcia umowy najmu lub o odmowie przyjęcia oferty, bez podania przyczyn. Szczegółowe warunki umowy najmu będą ustalane indywidualnie z wybranym oferentem. Wgląd do projektu umowy na najem lokalu w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej, w przypadku przedłożenia przez oferentów, co najmniej dwóch podobnych ofert, w terminie ustalonym  z oferentami.

Zarząd zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odwołania procedury wyboru oferty, bez podania przyczyn, o czym powiadomi oferentów w formie pisemnej oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Dodatkowe informacje dotyczące lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w  godzinach pracy. Lokal można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Dział Mieszkaniowy: 71/ 79 000 71/72

Dział Techniczny: 71/ 322 99 28


........................................................................................................................................................................................................


NR 2

Wrocław, 01.10.2013r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

im. B. Prusa we Wrocławiu, ul. Damrota 43a

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalisty administratora

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

- wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,

- wymagane uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych,

- zaświadczenie o członkostwie w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

- znajomość programów MS Office (Word, Excel) oraz programów do kosztorysowania w  tym NORMA,

- doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni

   mieszkaniowej,

- odporność na stres,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883).

 

Wymagane dokumenty: 

list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej), kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń,  kserokopie świadectw pracy.

Wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty administratora”  w terminie do 10.10.2013r.  do godz. 12:00........................................................................................................................................................................................................

NR 3                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               Wrocław, 14.08.2013r.Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa we Wrocławiu, ul. Damrota 43A, 50-306 Wrocław ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

1/    ZADANIE NR 1- ocieplenie elewacji budynku (ściana od podwórza) przy ul. Sienkiewicza 65-75

2/    ZADANIE NR 2- remont ściany nad przejazdem przy ul. Wyszyńskiego 126a i 128 od strony ul. Cinciały

3/    ZADANIE NR3 – roboty instalacyjne w następujących budynkach mieszkalnych :

- ul. Górnickiego 15, 17 – wymiana dwóch  pionów wod-kan.

- ul. Górnickiego 23 – wymiana pionu wod.kan.

- ul. Damrota 35-43 - 6 szt. pionów ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz cyrkulacją

- ul. Górnickiego 29 – wymiana pionu wod.-kan.

- ul. Sienkiewicza  92 wymiana pionu wod.kan.

4/   ZADANIE NR 4 – remont dachu ceramicznego w budynku przy ul. Daszyńskiego 87-89

5/   ZADANIE NR 5 -  remont dachu ceramicznego w budynku przy ul. Jaracza 19

6/   ZADANIE NR 6 – ocieplenie elewacji budynku (ściana od podwórza) przy ul. Jaracza 25-29

7/   ZADANIE NR 7  -  remont dachu (pokrycie z papy) w budynku przy ul. Prusa 63 i 65

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz formularze ofertowe można pobierać  w siedzibie  SM im .B.Prusa w godz. od 9.00 do14.00

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel.71-322-99-28 oraz 668-465-641 w godzinach od 9.00  do 14.00.

Termin składania ofert do dnia 28.08.2013 r. do godz.12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2013r. o godz. 12.15

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


......................................................................................................................................................................................................