Zgłoś awarięPodaj stan licznika wodyOgłoszenia o przetargach
     i robotach remontowych                                                                                                                                    

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

NR 1

                                                                                                                                                   Wrocław, 07.10.2014


Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. B. Prusa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Damrota 43a

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

 

 

1). ZADANIE NR 1 - remont dachu ceramicznego przy ul. Wyszyńskiego 129 do 131 – wadium 3000,00 zł,

2). ZADANIE NR 2 – przebudowa odwodnienia terenu wokół budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 86-92 - wadium 3000,00 zł.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, projekt umowy, przedmiary robót można pobierać:

a) ze strony internetowej www.smprusa.pl (zakładka: druki do pobrania),

b) w dziale technicznym Spółdzielni w godz. od 900 do 1400 w dniach 07.10.2014 r.
   do 21.10.2014 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni
w godz. 900 do 1200 – tel. 71 322 99 28.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do dnia
21.10.2014 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2014 r. o godz. 1215

Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) spełnienie warunków określonych w SIWZ,

b) wpłacenie do dnia 17.10.2014 r. wadium na konto Spółdzielni: Bank PKO BP III Oddział Wrocław, nr 76 1020 5242 0000 2302 0018 1503.

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


...................................................................................................................................................................................................

NR 2

Wrocław, 26.09.2014

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa

we Wrocławiu, ul. Damrota 43a,

                                  ogłasza konkurs na stanowisko  nieetatowego Członka Zarządu ds. Technicznych

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane budowlane,
  • doświadczenie w pracy w działach technicznych,
  • doświadczenie w prowadzeniu przetargów,
  • znajomość przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania specyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową oraz kontrola ich realizacji,
  • znajomość obsługi komputera,
  • niekaralność za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Mile widziane:

  • posiadanie uprawnień budowlanych,
  • znajomość przepisów i zagadnień dotyczących spraw techniczno-eksploatacyjnych w budownictwie mieszkaniowym,
  • kreatywność, komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
  • członkostwo SM im. B. Prusa we Wrocławiu,

 

Oferta powinna zawierać: 

  • życiorys (CV) oraz list motywacyjny wraz z informacją zawierającą: adres korespondencyjny, telefon kontaktowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że obecnie nie jest prowadzone przeciw kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe przez uprawnione organy lub sąd,
  • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Prusa we Wrocławiu  oraz zgodnie z art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze, o braku pokrewieństwa lub powinowactw w stosunku do członków Rady Nadzorczej,
  • oświadczenie:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz.  926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądanie ich poprawienia  lub usunięcia”.

Ofertę wraz z CV należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółdzielni ul. Damrota 43a we Wrocławiu z dopiskiem „Rada Nadzorcza – konkurs na Członka Zarządu”, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, to jest do dnia 13.10.2014r. do godz. 12.00.  O wyborze lub nie przyjęciu oferty kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

...................................................................................................................................................................................................

NR 3


Wrocław, 22.09.2014r.

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

im. B. Prusa we Wrocławiu, ul. Damrota 43a

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

głównego specjalisty ds.  remontów

 

Wymagania kwalifikacyjne:   

-    wykształcenie  wyższe techniczne, preferowane budowlane,

-    uprawnienia budowlane bez ograniczeń

-    mile widziana licencja zarządcy nieruchomości

-    doświadczenie w pracy w działach technicznych,

-    mile widziana znajomość funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej,

-    doświadczenie w prowadzeniu przetargów,

-    znajomość programów do kosztorysowania,

-    umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,

-    biegła znajomość oprogramowania biurowego – Pakiet Office,

-    brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m,

-    niekaralność za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych  

     zeznań i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883).

     

       Wymagane dokumenty

-    list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej), 

-    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-    uprawnienia budowlane, licencja zarządcy nieruchomości,

-    kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń,  kserokopie świadectw pracy.

   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-   oświadczenie, że obecnie  nie jest prowadzone przeciw kandydatowi postępowanie karne

    lub karno-skarbowe przez uprawnione organy lub sąd,

 

Wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds.  remontów”    w terminie do 03.10.2014r.  do godz. 12:00


...................................................................................................................................................................................................


NR 4

                                                                                                                                                            Wrocław, 05.06.2014

                         

                                                                                      OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu informuje, że ma wolne boksy motocyklowe w kompleksach garażowych:

- ul. Chemiczna (Reja 46), powierzchnia: 3,5 m2

- ul. Jaracza 25-29, powierzchnia:  3,0 m2

 

Opłaty miesięczne za najem dla Członków i osób, którym przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Spółdzielni stawkami opłat za używanie lokali, z zastrzeżeniem możliwości zmian wskazanych kwot,w przypadku zmiany obowiązujących w Spółdzielni stawek opłat.

Aktualne stawki opłat dla Członków i osób, którym przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni:

- ul. Chemiczna (Reja 46): 10,59 zł netto/1 m2 +podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami (obecnie 23%),

-ul. Jaracza 25-29: 12,34 netto/1 m2 +podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami (obecnie 23%),

 

Opłaty miesięczne za najem dla Najemców zewnętrznych: do ustalenia w wyniku negocjacji.

 

Podstawą najmu boksu jest zawarta umowa najmu boksu motocyklowego, której warunki ustala Zarząd Spółdzielni.

W celu ustalenia indywidualnych terminów prezentacji zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy Spółdzielni z Działem Technicznym, tel.: 71/322 99 28, 71/79 000 71/72, lub w  przypadku dodatkowych pytań kontakt z Działem Mieszkaniowym  nr tel.: 71/79 000 71/72.

 

                                                                                                                                             

........................................................................................................................................................................................................

 NR 5                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Wrocław, 17.02.2014r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu

ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław

                                         wynajmie lokal użytkowy przy ul. Sienkiewicza 76-84, o pow. 419,47 m.kw.

   Pisemne oferty można składać w terminie do dnia: 28.02.2014 roku do godz. 13:30,  w siedzibie Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać:

1) określenie podmiotu składającego ofertę (nazwę, adres oferenta, wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, reprezentację podmiotu- stosowne pełnomocnictwo),                     

2) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

3) proponowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu w zł za 1 m2 netto,

4) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem lokalu i urządzeń znajdujących się w lokalu,

5) proponowaną kwotę  kaucji będącej zabezpieczeniem zapłaty czynszu najmu,

6)deklarację ponoszenia kosztów dodatkowych, niezależnych od Spółdzielni, w tym dostawy mediów (centralne ogrzewanie, woda zimna i odprowadzanie ścieków, energia elektryczna),

7) deklarację  dotyczącą sposobu wywozu śmieci własnym kosztem i staraniem.

Wybór oferty nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu SM po złożeniu ostatniej oferty w wyznaczonym terminie. Zarząd powiadomi oferentów o podjętej decyzji pisemnie, z ustaleniem terminu zawarcia umowy najmu lub o odmowie przyjęcia oferty, bez podania przyczyn. Szczegółowe warunki umowy najmu będą ustalane indywidualnie z wybranym oferentem. Wgląd do projektu umowy na najem lokalu w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej, w przypadku przedłożenia przez oferentów, co najmniej dwóch podobnych ofert, w terminie ustalonym  z oferentami.

Zarząd zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odwołania procedury wyboru oferty, bez podania przyczyn, o czym powiadomi oferentów w formie pisemnej oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Dodatkowe informacje dotyczące lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w  godzinach pracy. Lokal można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Dział Mieszkaniowy: 71/ 79 000 71/72

Dział Techniczny: 71/ 322 99 28


........................................................................................................................................................................................................